تبلیغات
دبیرخانه همایش عدالت و پیشرفت
دبیرخانه همایش عدالت و پیشرفت
معرفی موضوعات انتقال نظام به مرحله تكاملیِ الگوی پیشرفت اسلامی
یکشنبه 30 مرداد 1390
برای آنان كه به تكامل، تعالی و پیشرفتِ نظام جمهوری اسلامی می اندیشند؛ شناسائی "موضوعات انتقال نظام" به مراحل تكامل خود یك دغدغه محسوب می گردد.

سخن از موضوعات انتقال نظام آنگاه اهمیت می یابد كه به مرحله ای و تدریجی بودن تكامل بیاندیشیم.  مرحله ای بودن تكامل و پیشرفت حكم می كند كه در هر مرحله از تكامل موضوعات مرتبط با دستیابی به آن مرحله را  شناسائی نماییم و در گام بعد برای تحقق آنها برنامه ریزی نماییم.

 به عنوان مثال اگر نظام اسلامی مرحله پیش رو از تكامل خود را نهادینه شدن قطعیِ شاخص های  اجتماعی اسلام از قبیل استكبار ستیزی، عدالت محوری ، معنویت گرائی و.... در جامعه- از طریق دستیابی به الگوی پیشرفت اسلامی- می داند[1]؛ این امر بدون برنامه ریزی برای موضوعات متناسب با این شاخص ها محقق نمی گردد. به عبارت دیگر تثبیت گفتمان شاخص محور در برنامه ریزی كلان نظام اسلامی، نیازمند شناسائی موضوعات مرتبط با این مرحله از تكامل و همچنین شناسائی موضوعات ضد تكامل در این مرحله است و انتقال به مرحله تعریف شده از تكامل با تكیه صرف به"اوصاف تكامل" بدون توجه به موضوعات متناسب با مراحل تكامل، امری نظری و غیر كاربردی و زمینه سازی  غافلانه برای  تقویت جریان سكولار و غرب زده سیاسی در جامعه ایران است.

برای آنان كه به تكامل، تعالی و پیشرفتِ نظام جمهوری اسلامی می اندیشند؛ شناسائی "موضوعات انتقال نظام" به مراحل تكامل خود یك دغدغه محسوب می گردد.

سخن از موضوعات انتقال نظام آنگاه اهمیت می یابد كه به مرحله ای و تدریجی بودن تكامل بیاندیشیم.  مرحله ای بودن تكامل و پیشرفت حكم می كند كه در هر مرحله از تكامل موضوعات مرتبط با دستیابی به آن مرحله را  شناسائی نماییم و در گام بعد برای تحقق آنها برنامه ریزی نماییم.

 به عنوان مثال اگر نظام اسلامی مرحله پیش رو از تكامل خود را نهادینه شدن قطعیِ شاخص های  اجتماعی اسلام از قبیل استكبار ستیزی، عدالت محوری ، معنویت گرائی و.... در جامعه- از طریق دستیابی به الگوی پیشرفت اسلامی- می داند[1]؛ این امر بدون برنامه ریزی برای موضوعات متناسب با این شاخص ها محقق نمی گردد. به عبارت دیگر تثبیت گفتمان شاخص محور در برنامه ریزی كلان نظام اسلامی، نیازمند شناسائی موضوعات مرتبط با این مرحله از تكامل و همچنین شناسائی موضوعات ضد تكامل در این مرحله است و انتقال به مرحله تعریف شده از تكامل با تكیه صرف به"اوصاف تكامل" بدون توجه به موضوعات متناسب با مراحل تكامل، امری نظری و غیر كاربردی و زمینه سازی  غافلانه برای  تقویت جریان سكولار و غرب زده سیاسی در جامعه ایران است.

برای آنان كه به تكامل، تعالی و پیشرفتِ نظام جمهوری اسلامی می اندیشند؛ شناسائی "موضوعات انتقال نظام" به مراحل تكامل خود یك دغدغه محسوب می گردد.

سخن از موضوعات انتقال نظام آنگاه اهمیت می یابد كه به مرحله ای و تدریجی بودن تكامل بیاندیشیم. مرحله ای بودن تكامل و پیشرفت حكم می كند كه در هر مرحله از تكامل موضوعات مرتبط با دستیابی به آن مرحله را شناسائی نماییم و در گام بعد برای تحقق آنها برنامه ریزی نماییم.

به عنوان مثال اگر نظام اسلامی مرحله پیش رو از تكامل خود را نهادینه شدن قطعیِ شاخص های اجتماعی اسلام از قبیل استكبار ستیزی، عدالت محوری ، معنویت گرائی و.... در جامعه- از طریق دستیابی به الگوی پیشرفت اسلامی- می داند[1]؛ این امر بدون برنامه ریزی برای موضوعات متناسب با این شاخص ها محقق نمی گردد. به عبارت دیگر تثبیت گفتمان شاخص محور در برنامه ریزی كلان نظام اسلامی، نیازمند شناسائی موضوعات مرتبط با این مرحله از تكامل و همچنین شناسائی موضوعات ضد تكامل در این مرحله است و انتقال به مرحله تعریف شده از تكامل با تكیه صرف به"اوصاف تكامل" بدون توجه به موضوعات متناسب با مراحل تكامل، امری نظری و غیر كاربردی و زمینه سازی غافلانه برای تقویت جریان سكولار و غرب زده سیاسی در جامعه ایران است.


مفاد مقال فوق تذكر به غفلت جریان اصولگرا از موضوعات متناسب با مرحله فعلی تكامل نظام است. این جریان در ایام انتخابات و سایر مناسبت ها- صرفا توجه به اوصاف و شاخص های اصولگرائی را ملاك گزینش اعضای این جریان قرار می دهد و در بسیاری از موارد هم نگاهی حداقلی به شاخص ها و اصول دارد. این غفلت در جریان اصولگرا تا آنجا پیش می رود كه در بسیاری از موارد اعضای این جریان در ك روشنی از موضوعات مرتبط با اصول مورد نظر خود ندارند.


به عنوان مثال با اینكه بدون تولید الگوی پیشرفت اسلامی عملاً امكانی برای تحقق شاخصه های اجتماعی اسلام در جامعه وجود ندارد ولی كاملاً واضح است كه این جریان در غفلتی مضمن نسبت به این مو ضوع قرار دارد.


در مثالی دیگر بسیار واضح است كه با وضعیت فعلی مصرف در كشور به سرعت به سوی وابستگی پیش می رویم ولی در عمل برنامه روشنی برای اصلاح الگوی مصرف در همه ابعاد ارائه نشده است. همچنین موضوعاتی همچون تحول در علوم انسانی و بیداری اسلامی هم از این غفلت بی نصیب نمانده اند و جریان اصولگرا به موضوعات متناسب با اصول خود بی توجه است.


جریان اصولگرا در بهترین وضعیت علاوه بر تاكید بر اصول انقلاب توجه ویژه ای به فصل الخطاب بودن رهبری و ولایت فقیه دارد ولی به هیچ عنوان توجه ندارد كه هویت اصلی ولایت فقیه به فصل الخطاب بودن او بازگشت ندارد بلكه این تشخیص صحیح ولی فقیه[2] از موضوعات انتقال نظام است كه قدرت ولایت اجتماعی برای ولایت فقیه را ایجاد می نماید.


به هرحال غفلت از موضوعات انتقال نظام خلائی مهم برای جریان اصولگرای كشور محسوب می شود؛ كه در سالهای آینده این غفلت های بزرگ هزینه های بزرگی را بر نظام اسلامی تحمیل خواهد نمود.--------------------------------------------------------------------------------


[1] . ما یك جامعه‌ى اسلامى هستیم، یك حكومت اسلامى هستیم و افتخار ما به این است كه میتوانیم از منبع اسلام استفاده كنیم. خوشبختانه منابع اسلامى هم در اختیار ما وجود دارد؛ قرآن هست، سنت هست و مفاهیم بسیار غنى و ممتازى كه در فلسفه‌ى ما و در كلام ما و در فقه ما و در حقوق ما وجود دارد. بنابراین «اسلامى» هم به این مناسبت است. الگو هم نقشه‌ى جامع است. وقتى میگوئیم الگوى ایرانى - اسلامى، یعنى یك نقشه‌ى جامع. بدون نقشه‌ى جامع، دچار سردرگمى خواهیم شد؛ همچنان كه در طول این سى سال، به حركتهاى هفت و هشتى، بى‌هدف و زیگزاگ مبتلا بودیم و به این در و آن در زدیم. گاهى یك حركتى را انجام دادیم، بعد گاهى ضد آن حركت و متناقض با آن را - هم در زمینه‌ى فرهنگ، هم در زمینه‌ى اقتصاد و در زمینه‌هاى گوناگون - انجام دادیم! این به خاطر این است كه یك نقشه‌ى جامع وجود نداشته است. این الگو، نقشه‌ى جامع است؛ به ما میگوید كه به كدام طرف، به كدام سمت، براى كدام هدف داریم حركت میكنیم. طبعاً همین طور كه دوستان گفتند، وضعیت مطلوب باید تصویر شود و چگونگى رسیدن از وضع موجود به آن وضع مطلوب هم بایستى بیان شود. یقیناً سؤالات زیادى مطرح خواهد شد؛ این سؤالات بایستى دانسته شود...................................


بعضى سؤال میكنند كه این مقطع زمانى به چه مناسبت است؟ بعد از آنكه اصل ضرورتش را قبول میكنند و قبول دارند، سوال میكنند كه چرا قبلاً این كار انجام نگرفته، یا چه ضرورتى وجود دارد كه حالا این كار انجام بگیرد؟ خوب، فاصله‌ى زیادى نشده است. براى این فرایندى كه به منظور ایجاد و تدوین یك چنین الگوئى حتماً طى خواهد شد، این سى سال، زمان طولانى‌اى نیست. تجربه‌ها متراكم میشود، معرفتها انباشته میشود، اوضاع و احوال سیاسى اقتضاء میكند؛ بعد به نقاطى میرسیم كه مجهول بوده است و اینها را ان‌شاءاللَّه معلوم خواهیم كرد. به نظر من در این مقطع، ظرفیت كشور، یك ظرفیت مناسبى است. البته گفته شد كه براى تدوین یك چنین الگوئى، ما توانائى فكرى نداریم. نمیتوانیم این را قبول كنیم. ظرفیتهاى كشور، ظرفیتهاى زیادى است. تا آن حدى كه بنده اطلاع پیدا میكنم، به نظرم ظرفیتهاى بالفعل شده‌ى بسیار خوبى وجود دارد؛ هم در حوزه‌ى دانشگاهى، هم در حوزه‌ى علمیه‌ى قم و بعضى حوزه‌هاى دیگر. علاوه‌ى بر این، استعدادها و ظرفیتهائى وجود دارد كه میشود اینها را با مطالبه بالفعل كرد؛ اینها را وسط میدان آورد. ما اگر امروز این كار را شروع نكنیم و دنبال نكنیم، مطمئناً عقب خواهیم ماند و ضرر خواهیم كرد؛ لذاست كه بایستى حتماً این حركت كه اینجور طراحى شده، پیش برود.


بیانات امام خامنه ای در نخستین نشست «اندیشه‌های راهبردی» 10/9/1389


[2] هدف دومى كه ما از تشكیل این جلسه داشته‌ایم، این است كه یك فرهنگ و یك گفتمان، اول در میان نخبگان و به تبع آن در سطح عموم جامعه به وجود بیاید. همین حرفهائى كه شما امشب بیان كردید، وقتى در سطح جامعه منتشر شود، ذهن نخبگان و سپس ذهن عموم مردم را به یك سمت اساسى سوق خواهد داد؛ اندیشیدن در مورد الگوى توسعه و مدل حركت به سمت جلو، احساس اینكه باید در این زمینه مستقل باشیم و روى پاى خودمان بایستیم، عیوب وابستگى و تكیه كردن به الگوهاى بیگانه گسترش خواهد یافت. ما امروز به این احتیاج داریم. متأسفانه جامعه‌ى نخبگانى ما هنوز در بخشهاى مهمى از این مسئله به یك نتیجه‌ى صحیح و درست نرسیده‌اند؛ كه این باید اتفاق بیفتد و به حول و قوه‌ى الهى اتفاق خواهد افتاد.هدف سوم ما هم این است كه بالاخره براى اداره‌ى كشور در ده‌ها سال آینده، لازم است جاده‌سازى كنیم، ریل‌گذارى كنیم. این جلسه و جلسات مشابه، به این ریل‌گذارى و جاده‌سازى منتهى خواهد شد. اینها اهداف ماست از تشكیل این جلسه و جلسات بعدى كه ان‌شاءاللَّه تشكیل خواهد شد.


بنابراین كار متعلق به اشخاص و مقامات نیست، كار متعلق به بنده نیست؛ این كارِ همه است. همه‌ى ما در زمینه‌ى این كارى كه دارد انجام میگیرد، مسئولیت داریم. هر كدام به قدر توانائى‌هاى خودمان، ظرفیتهاى خودمان، سعه و شعاع قدرتى كه در اختیار ما هست، در این زمینه مسئولیم، كه باید ان‌شاءاللَّه دنبال كنیم. این یك مطلب.


بیانات امام خامنه ای در نخستین نشست «اندیشه‌های راهبردی» 10/9/1389
لینك های مرتبط :
لینك مطلب در جام نیوز
لینك مطلب در روزنامه كیهان
لینك مطلب در پایگاه اطلاع رسانی رجا
لینك مطلب در ترنج آنلاین
لینك مطلب در هموطن
موضوع مطلب : كارنامه خوانی حول موضوعات انتقال نظام,
برچسب ها : موضوعات انتقال,كارنامه خوانی,اوصاف تكامل,وضعیت موجود,وضعیت مطلوب,وضعیت انتقال,جهاد اقتصادی,شاخص,بیداری اسلامی,
ارسال شده توسط دبیرخانه همایش عدالت و پیشرفت در ساعت 11:13 ق.ظ | نظرت شما ()

درباره ما
انتقال نظام از مرحله فعلی به مرحله تكاملیِ الگوی پیشرفت اسلامی نیازمند ظرفیت سازی است و بدون تغییر در فعالیت های جریان اندیشه ورزی، جریان آرمانخواه و مطالبه گر و ساختارهای اداره جامعه این ظرفیت به دست نمی آید.
.....

"شناخت مقاصدِ انتقال نظام"، "شناخت موانعِ انتقال نظام" و "رصد فرآیندِ انتقال نظام" ظرفیت های مورد نیاز برای انتقال نظام مبارك جمهوری اسلامی به "مرحله الگوی پیشرفت اسلامی" است؛ که شناسایی موضوعات متناسب با این ظرفیت سازی، نیاز به دركی جامعه شناختی از فرآیند انتقال دارد.
.....
مبتنی بر این نگاه جامعه شناختی و برای دستیابی به ظرفیت های سه گانه انتقال، "جدول شماره یك گفتمان عدالت و پیشرفت" سه موضوعِ "پیشگیری از جرم"، "نقد فرآیند فعلی تقنین" و "نقد فرآیند فعلی تشخیص ناهنجاری ها در دولت ها" را به عنوان موضوعات تبعی انتقال معرفی نموده است؛ كه نتیجه توجه به آنها ایجاد شناخت اجتماعیِ حول موانع انتقال نظام است.
.....
همچنین این جدول سه موضوعِ "استخراج روشمند شاخص های اجتماعی اسلام"، "نقد قانون برنامه های توسعه" و "ارائه مدل مطلوب اسلامی، مدل دوران گذار" را به عنوان موضوعات اصلیِ انتقال می داند. نتیجه توجه به موضوعات اصلی ایجاد شناخت اجتماعی حول مقاصد انتقال نظام است.
.....
در این جدول سه موضوعِ "تولید گزارش های راهبردی پایش شاخص ها"، "تولید بانك سوالات عدالت و پیشرفت" و "اجرای طرح كارنامه خوانی حول موضوعات انتقال نظام" به عنوان موضوعات فرعی انتقال معرفی شده اند؛ كه در صورت توجه به آنها قدرت رصد فرآیند انتقال نظام برای جریان آرمانخواه و مطالبه گر نظام ایجاد می شود.
....
نتیجه آنكه بدون توجه به موضوعات انتقال نظام"- كه همان موضوعات ظرفیت ساز برای انتقال به مرحله الگوی پیشرفت اسلامی هستند- انتقال نظام مبارك جمهوری اسلامی به مرحله الگوی پیشرفت اسلامی امری مشكل است.
ایمیل مدیر وبلاگ
منوی اصلی
موضوعات مطالب
آرشیو مطالب
نویسندگان
ابر برچسب ها
آمار و امكانات
آخرین بروزرسانی :
تعداد كل مطالب :
تعداد کل نویسندگان :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازید از وبلاگ :
  
جستجو

پیوندهای روزانه
لینك دوستان
آخرین مطالب ارسالی
نقد مهندسی رایج در همایش های كشور؛ موضوع اصلی جلسات شورای همایش عدالت و پیشرفت
ششمین روز كارگاه آموزشی الگوی پیشرفت اسلامی؛ آسیب شناسی ساختارهای نظام ، از منظر ادبیات انقلاب، نخستین تحلیل پایه مرتبط با الگوی پیشرفت
چگو نگی پایش شاخص های اجتماعی اسلام بر اساس ادبیات انقلاب؛ موضوع پنجمین روز كارگاه آموزشی الگوی پیشرفت اسلامی
چهارمین روز كارگاه آموزشی الگوی پیشرفت اسلامی؛بررسی ارتباط ثبات نظام و تولید الگوی پیشرفت اسلامی
آغاز اولین دوره از كارگاه های آموزشی الگوی پیشرفت اسلامی در جامعه المصطفی - كارگاه های داخلی
حضور مساجد در انتخابات از طریق كارنامه‌خوانی
معرفی موضوعات انتقال نظام به مرحله الگوی پیشرفت اسلامی
پیش‌فرض‌های كارنامه‌خوانی حول موضوعات انتقال نظام
نامه جمعی از روحانیون بروجردی راجع به موضوع بیداری اسلامی
چهارمین جلسه بررسی و نقد گزارش راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی برگزار شد
چهارمین جلسه شورای همایش «عدالت و پیشرفت»،ارائه تعریف اسلامی از تعادل اجتماعی مهم‌ترین پیش‌نیاز تولید الگوی پیشرفت اسلامی
دومین نشست بررسی گزارش راهبردی الگوی اسلامی،روش شناسی ساخت الگو و ارتباط آن با اسلام
کارنامه خوانی حول موضوعات انتقال نظام، راه تشخیص اصلح
ضرورت توجه به موضوعات انتقال نظام
سومین جلسه شورای همایش عدالت و پیشرفت: ضرورت تأسیس بانک سوالات مرتبط با عدالت و پیشرفت و الگوی پیشرفت اسلامی
طراح قالب
طراح قالب های وبلاگ